Home

Individuell lönesättning kriterier

Individuell lön Visio

Med individuell lön menas att det finns en verklig koppling mellan din lön och de resultat du når i ditt jobb. Du ska veta vad som förväntas av dig, och du ska också känna att det lönar sig att nå målen och utvecklas på jobbet. Din lön ska sättas utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat Lönekriterierna är en av grunderna för bedömning när du ska sätta lön. De handlar inte om vad medarbetaren har uppnått utan hur hen har gjort det. Väl utarbetade lönekriterier hjälper dig som chef att belöna de beteenden och kompetenser som är viktiga i er organisation, utifrån era värderingar och den verksamhet ni driver Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier - kompetens och prestation - som styr vilken lön medarbetaren får. Lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling. Lönen är ett strategiskt verktyg för dig som chef att styra verksamheten Start Kollektivavtal om lön Lönebikostnader Rörlig lön Lön och diskriminering Individuell lönesättning. Lönepolicyn konkretiseras genom ett antal lönekriterier som används vid lönesättningen för att bedöma varje medarbetares bidrag till företagets framgång. Personliga kriterier bestäms i dialogen mellan chef och medarbetare

Lönekriterier Ledarn

Vad innebär individuell lönesättning? Med individuell lönesättning menas att man löneförhandlar för varje individ och att hänsyn tas till bland annat: svårighetsgraden i de arbetsuppgifter som du har det ansvar som ligger i arbete Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier (kompetens, arbetsprestationer m.m.) som styr lönesättningen. Det innebär i sin tur att lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling. Merparten av akademikerna omfattas av lönesamtalsmodellen

I vissa lönesättningsmodeller bedöms formella eller hårda kriterier, till exempel utbildning, kompetens, erfarenhet eller handlag. Bedömningen utgår då från arbetets karaktär och i vissa fall huruvida en medarbetare har en viss kunskap eller färdighet, och i så fall i vilken omfattning. Tänk er ett lager Individuell lönesättning. Lönesättningen ska vara individuell, differentierad och fri från diskriminering. Den individuella lönesättningen bygger på att du som chef kan visa att ansvar och svårighetsgrad i arbetet, liksom individens resultat och skicklighet, ligger till grund för skillnader i lön Lönesättningen bygger på kriterierna i detta dokument. Individuell lönesättning syftar till att styra verksamheten mot målen för verksamheten och Lundbys gemensamma värderingar. _______________ 1 Lönekriterierna som används vid den individuella lönesättningen kan vara olika i olika kollektivavtal. Om du känner till vad som påverkar din lönesättning, kan du lättare argumentera för en högre lön. Du kan fråga din chef på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att få en löneutveckling Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens och utbildning, duglighet och uppnådda resultat, samt insatser för utvecklingen av andras kompetens som är av vikt för verksamheten

Lönesättning - en guide för chefer - Sac

Individuell lön ersatte tariffsystem. I det tariffsystem som gällde fram till 1996, sattes lönen enligt en överenskommen tabell, utifrån vilken anställning man hade och hur länge man arbetat. Vilka faktiska arbetsuppgifter och ansvar man hade och hur man utförde sitt arbete hade ingen betydelse. Det individuella systemet är mer komplicerat Individuell lönesättning bygger på att det råder ett samband mellan lön, motivation och resultat. Man kan förenklat uttrycka det som att med lönen som instrument belönar du som chef de prestationer som bidrar till att målen för verksamheten uppfylls. När en såda Individuell lönesättning kritiseras av forskare. Avhandlingen Social Democracy and the Swedish welfare model. Ideational analyses of attitudes towards competition, individualization, privatization presenterades den 30 januari 2015 av John Lapidus vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Det finns inget fast mått, men cirka fyra till sex väldefinierade lönekriterier brukar räcka för att täcka in alla delar av arbetet. Checklista - sex aspekter som lönekriterierna ska täcka: 1. Kunskapstillämpning (att medarbetaren verkligen tillämpar sina kunskaper För att Individuell lönesättning ska vara ett styrmedel som säkrar att verksamheten utvecklas mot verksamhetsmålen samt att detta sker genom personlig utveckling av medarbetarna och att lönespridning finns inom respektive yrkesgrupp är en förutsättning att: Varje medarbetare ska känna till Haparanda Stads kriterier för lönesättning som är grunden för lönesättning samt hur medarbetaren kan påverka sin egen löneutveckling Individuell lönesättning handlar inte om hur pengar ska fördelas inom verksamheten utan om att medarbetaren ska ha rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats. Medarbetarnas prestationer och resultat ska bedömas mot de mål och kriterier som har satts upp

Lönekriterier - Almeg

Individuell lönesättning innebär att lönen kommer att sättas individuellt för varje person i företaget utifrån ett antal olika faktorer. Dessa faktorer består oftast av utbildningsbakgrund, kunskaper, arbetsuppgifter, prestation och personlig duglighet Introducerandet av den individuella lönesättningen är en av de stora fackliga eftergifterna på den svenska arbetsmarknaden i modern tid. Den individuella lönesättningen medför att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. Cheferna får makt att sätta löner på subjektiva grunder Individuella lönekriterier. Det finns ett antal olika kriterier som du direkt eller indirekt påverkar vid individuell lönesättning. Ett antal exempel på sådan är: Arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvarsområde - Har du ett arbete som kräver att du utför svåra arbetsuppgifter eller har du ett stort ansvar Allmänt om lönebildning. I denna del av löneskolan finns information om vad lönebildning är, vilka olika delar en lön består av, vad som menas med individuell lönesättning samt vad man ska tänka på när man tar fram en lönepolicy och företagets kriterier för att sätta lön Individuell lönesättning är ett brett begrepp som saknar en enhetlig definition, och variationen i den praktiska tillämpningen av individuell lönesättning är stor (Nilsson & Ryman 2005:11; Neu Morén & Eriksson Lindvall 2013:27). I grund och botten handlar det dock om att lönen anpassas efter individen och dennas arbete

Vad innebär individuell lönesättning? S

Utgångspunkten för all lönesättning är att den sker vid nyanställning. Det bör noteras att det för tidsbegränsat anställda inte uppstår nyanställning när sådan anställning förlängs. Detsamma gäller när provanställning övergår i tillsvidareanställning Kriterierna för lönesättningen på lärarens arbetsplats ska vara tydlig och känd för alla, både chef och anställd. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt

Målsättningen inför kommande löneförhandlingar är att utforma tydliga kriterier för individuell lönesättning. Dessa skall vara väl kända av personalen. Sambandet mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer skall vara tydliga Att leda och styra med individuell lön. Den här skriften syftar till att vara ett stöd för dig som chef både när du ska sätta lön på dina medarbetare och när det gäller att se den individuella lönesättningen i ett större sammanhang Nu finns individuell lönesättning med som en del viktig del av avtalen, säger hon. Just tydlighet är något som Carin betonar flera gånger. Chefer och medarbetare måste veta vad det är som värderas på företaget och kriterierna måste vara tillräckligt konkreta för att verkligen kunna utvärderas individuell lönesättning i tron att det är det minst dåliga alternativet, men det finns inte bara två regimer utan minst tre. 8. Alternativ Syndikalister anser att lönen varken ska sättas av fackliga representanter och arbetsgivar­ företrädare, eller i individuella samtal mellan anställd och chef. Vi som gör jobbet skall sätt för individuell lönesättning. 1993 års kongress fattade beslut i denna riktning. Sedan två år tillbaka arbetar en ny utredning med att se över de senaste tio årens lönepolitik. En mycket viktig del i detta arbete har varit att undersöka vad som hänt med den individuella lönesättningen

 1. Att leda och styra med individuell lön. Skrift från Arbetsgivarverket. (PDF 396 kB, nytt fönster) Lönebildning och jämställdhet. Skrift på Medlingsinstitutetds webbplats; Vägledning och riktlinjer kring utvecklingssamtal (PDF 1,0 Mb, nytt fönster) Lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, nytt fönster
 2. Kriterier för lönesättning. Medarbetare vid SLU ska lönesättas utifrån. arbetsuppgifternas krav på kompetens, d v s kunskaper, utbildning och erfarenhet, arbetsuppgifternas komplexitet och krav på problemlösningsförmåga, ansvar, befogenheter och graden av självständighet samt; individuella prestationer
 3. För trots att övergången till individuell lönesättning från lönegradsystem och tarifflöner pågått ända sedan slutet av 80-talet är det fortfarande en resa. Matriser med olika kriterier, betyg­skalor, individuella mål som följs upp, process och rutinbeskrivningar
 4. Individuell lönesättning innebär att lönen ska sättas efter arbetets innehåll, svårighetsgrad och prestation. Samtidigt ska lönen fungera som ett styrmedel och stödja verksamhetsutvecklingen.17 Det är den lönesättande chefens bedömning av 12 Svenskt Näringsliv.
 5. Sedan 1996 tillämpas individuell lönesättning i skolan. Än så länge är lönesystemet inte fullt genomfört utan rektor har endast en del av lönepotten att fördela. För rektorerna är ofta huvud problemet det stora antalet medarbetare att vara lönesättare åt. För lärarna är det största problemet att bli bedömd och jämförd

nya lönen. Individuell lönesättning kräver chefer som är tydliga i såväl beskrivning av målen som i att sätta lön. Den nya lönen bestäms Efter att alla medarbetare meddelats den nya lönen skickar förvaltningen en sammanställning till facket och kallar till ett möte för avstämning senast inom fjorton dagar Det här med individuell lönesättning. Vi gör en matris där vi kan föra in resultaten från lönesamtalen avseende de olika kriterierna. Inför lönesättningen kommer de arbetsledande cheferna överens om vad kriterierna egentligen betyder, viktigt att ha samma tolkning

Lektion 6 - Så tar ni fram bästa lönekriteriern

beslutsfattarnas syfte med den individuella lönesättningen granskade jag även motivationsteo-rier och tidigare forskning inom individuell lönesättning. 2.3 INTERVJUGUIDEN Jag valde att genomföra öppna intervjuer då jag eftersträvade respondenternas personliga upp-levelser och ordval om den individuella lönesättningen Individuell lönesättning - med himmelen som tak. En fallstudie som fokuserar på hur sektionschefer verksamma inom äldreomsorgen upplever funktionaliteten av verktyget - individuell lönesättning. Magisteruppsats: Socialt arbete, CD-nivå (30 hp) Handledare: Birgitta Wanek Kriterier för bedömning CHEF Individuell och differentierad lönesättning I centrala löneavtalen, HÖK1, finns en gemensam viljeinriktning angiven, att lönen ska vara individuell och differentierad och en ökad lönespridning ska eftersträvas 4.2 Lönegrundande kriterier lag Individuell lönesättning kan vara svårt att definiera då det finns många olika sätt att beskriva begreppet. Neu Morén & Eriksson Lindvall (2013) skriver att individuell lönesättning blan Den individuella delen handlar om den anställdes kunskap och erfarenhet, prestation och måluppfyllelse samt förmågor och förhållningssätt. Grunden i individuell och differentierad lönesättning är att alla medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin lön genom att bidra till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet

Lönesättning HR-webbe

Individuell lönesättning bygger på att du som individ är bra på att förhandla till dig en hög lön. Det upplevs som orättvist när någon som är ny på jobbet får en högre lön än någon med samma erfarenhet som varit på det arbete en längre tid. Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och förutsägbarhet Transcript Lönekriterier-bedömningsformulär individuell lönesättning uppdaterad i Söderhamns kommun Nedanstående lönekriterier gäller som lönepåverkande kriterier för bedömning av individuell lön för anställda utom chefer och pedagoger inom Söderhamns från och med 2007

Lönesättningen är ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet. De gemensamma grunderna för lönesättning har sin grund i de ramavtal om löner1 och all-männa anställningsvillkor2 som de centrala parterna kommer överens om. Individuell och differentierad lönesättning av individuell lönesättning (Eriksson et al., 2002). Individuell lön definieras i denna uppsats som den del av lönen som resulterar i ett individuellt påslag, alternativ nollbud, och som arbetstagare får i förhållande till individuell arbetsprestation och skicklighet i relation till bestämda lönekriterier, där bedömningen görs i. I lönesamtalet har du allt att vinna men inget att förlora. Här kommer några användbara tips inför ditt samtal Lönesättning Individuell lönesättning För att den individuella lönesättningen ska få avsedda effekter för verksamheten är det viktigt att lönesättande chef gör noggranna och sakliga avvägningar. Den individuella lönesättningen sker på elle Individuell lönesättning från policy till praktik - Komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer. Individuell lönesättning har blivit allt vanligare förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Ett större handlingsutrymme och ansvar har således överlåtits åt organisationen och lönesättande chefer

Det här påverkar din lön Unione

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Det innebär att det inte finns några garantier om löneökning till individen, utan att lönen varierar beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat. Det är chefen som motiverar grunderna för lönen i dialog med medarbetaren Facket har i stället blivit en sorts advokat för de anställda, någon som rättar till uppenbara fel, eller assisterar individen om vederbörande efterfrågar det. Undertecknad har tidigare berättat om svårigheten att ta fram objektiva kriterier för individuell lönesättning Inlägg om Individuell lönesättning skrivna av konflyktlinjer. Karl Marx brukar tillskrivas påståendet att religionen är ett opium för folket, men egentligen är det Vladimir Lenin och hans bolsjevikiska vapendragare som formulerade metaforen på det viset Fackförbundet Kommunal, som höll sin kongress denna vecka, har sedan 1993 förespråkat individuell lönesättning för sina medlemmar.Ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet, som har skrivit sin avhandling om den svenska välfärdsmodellen, har även studerat Kommunals lönesättning och är kritisk till systemet

Många innehåller också löne­kriterier som ska användas vid individuell lönesättning. Ett kollektivavtal gäller från en viss tidpunkt och anger normalt revisionstidpunkt, det vill säga från vilken tidpunkt de nya lönerna ska gälla Postad i Karriär Etiketter individuell lönesättning, lönespridning Inga kommentarer till Riksrevisionen bekräftar splittring bland lärare Lärare anser att lönespridning splittrar. Postat 18 september, 2017 av admin. Ökad lönespridning är inte någon lösning på skolans problem, anser Li Eriksdotter Andersson, lärare

Lärarna ska sätta betyg – men hur sätter man betyg (och

Individuell lönesättning är tyvärr en verklighet för de flesta branscher. Vid införandet av den individuella lönesättningen sa arbetsköparna och företrädare för LO- och tjänstemannaförbunden att det skulle förbättra arbetsprestationer genom att inspirera till förbättrade individuella prestationer Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter Individuell lönesättning är kopplad till en löneprocess. En process där chefen bland annat sätter mål, lönekriterier utvecklas och medarbetarsamtal anordnas. Målet med denna återkommande process är att medarbetaren ska kunna få en ny lön och kunna förstå på vilka grunder som den nya lönen sätts Den som överpresterar på alla kriterier men inte uppfyller målen ligger också illa till. Individuell lönesättning bygger på att man når sina egna mål samtidigt som man är en tillgång för organisationen genom att bidra till organisationens mål. Det är då det ska framstå som uppenbart för chefen att man behöver denna medarbetare I den pågående Byggnadskonflikten är en av stridsfrågorna att facket vill behålla lagackorden - och därmed inte ha ännu större inslag av individuell lönesättning. Men annars tas den individuella lönesättningen allt oftare för given. Vi återpublicerar här Ragnar Haakes och Fredrik Holmqvists essä från 2014, som diskuterar de individuella lönernas gissel

kriterier för lönesättning. Detta dokument används tillsammans med: Bilaga 1, Underlag inför lönesättning 1. Befattningsrelaterade faktorer Med befattningsrelaterade faktorer avses arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad samt den formella kompetens som fordras för olika befattningar Utgångspunkter för lönesättning Lönen sätts med beaktande av vad arbetet kräver för kunskaper och färdigheter samt vilket ansvar och ansträngning det innebär. Lönen kan även påverkas av andra faktorer, såsom konkurrerande arbetsmarknad. Rekrytering sker med beaktande av kriterier såsom förtjänst och skicklighet Anpassning av kriterierna görs till respektive verksamhet. Användning av kriterier för lönesättning förutsätter att bedömning enligt kriterierna görs av närmaste chef. Lönekriterierna skall vara väl kända av medarbetarna. Lönesättningen utgår från att lönerna i kommunen är individuella och differentierade • Löneavtalets bilaga om centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. • Grundkrav i anställningen - kriterier att undvika. • Diskrimineringslagstiftningen och lönekriterier. • Lönesättning och lönesamtal. Målgrupp Utbildningsdagen vänder sig till chefer med personalansvar lönesättning. För att den individuella lönesättningen ska få avsedd effekt för verksamheten och inte uppfattas som godtycklig är det av stor betydelse att den lönesättande chefen gör sakliga bedömningar. Könsneutralitet i tillämpningen av lönekriterierna är en viktig utgångspunkt vid lönesättning

Individuell lönesättning - Assistanskol

Tydliga kriterier i de fall individuell lönesättning tillämpas . 1 mom Löneprinciper Lönesättning av individer bygger på värderingar av olika slag. All lönesättning blir därför i någon mån subjektiv och är således inte någon objektiv vetenskap. Det gäller att tydliggör Lön är ersättning för arbete och som grund för lönesättningen ligger en bedömning av arbetsuppgifterna, d v s vad medarbetaren gör (formella kriterier) samt medarbetarens vilja och förmåga att arbeta i riktning mot uppsatta mål, d v s hur medarbetaren utför arbetsuppgifterna (individuella kriterier) Ändå vill de flesta ha individuell lönesättning, enligt professor Magnus Sverke. Anledningen är enkel: vi anser ju lite till mans att vi är duktigare än andra. Magnus Sverke hyser ingen illusion om att det skulle gå att skapa en absolut rättvisa när det gäller lönen

Individuell lön för lärare Lärarförbunde

 1. Spindeln i nätet i lönesättningen: Chefers upplevelser, krav och resurser i arbetet med individuell lönesättning. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Masteruppsats. Fulltext (PDF) Svensson, D. (2017). Tillfredsställelse med lön och lönesystem bland arbetare och tjänstemän på ett industriföretag
 2. Kriterier för lönesättning vid Designhögskolan En ny lönepolicy för Umeå universitet antogs 2013, och varje institution ska förtydliga hur lönekriterierna formulerade på universitetsgemensam nivå tolkas och tillämpas inom den egna verksamheten. Nedan följer Umeå universitets lönesättningskriterier, i fetstil, med förtydligande a
 3. Individuell lön. Lönen bestäms för varje anställd med hänsyn till arbetsuppgifter, kunskap och hur jobbet utförs. Här är det alltså individen och inte tjänsten som lönesätts. Fler vanliga frågor. Om Handelsanställdas förbund
 4. Individuell och differentierad lönesättning innebär att ett mycket tydligt samband ska finnas mellan utveckling av arbetsprestation och löneutveckling. Detta kräver i sin tur att en korrekt och - så objektiv som möjligt - bedömning ska göras av medarbetarnas arbetsprestation och måluppfyllelse

Individuell lönesättning kritiseras av forskar

 1. Individuell lönesättning förekommer idag inom de flesta branscher men vad det egentligen innebär och hur lönesättningen faktiskt ska gå till är tyvärr fortfarande oklart för många. får till exempel stöd i arbetet med att ta fram lönekriterier och i hur bedömningen av medarbetarna utifrån dessa kriterier kan gå till
 2. Tydliga kriterier och motiveringar är grundläggande för att få en individuell lönesättning som är trovärdig och som ger stöd för ett utvecklande och konstruktivt lönesamtal. Det är viktigt att kriterierna är väl kända och diskuterade i organisationen innan löneöversynsarbetet påbörjas
 3. lönesättning. För att den individuella lönesättningen ska få avsedd effekt för verksamheten och inte uppfattas som godtycklig är det av stor betydelse att lönesättande chef gör sakliga bedömningar. Skicklighet och resultat bedöms genom tre lönekriterier för alla anställda (avsnitt 1) me
 4. arbetsgivare så innebär individuell lönesättning att man bara har rätt till löneförhöjning om man presterar utöver vad som förväntas av en. Dvs att om man presterar det som förvänta
 5. Vi har haft individuell lönesättning ganska länge, utan att det har blivit någon egentligen skillnad och ta fram centrala kriterier. Sen måste man också lokalt på varje skola bryta ner de här centrala punkterna - och fråga sig vad det betyder för just dem
 6. arbetsgivares arbete med att få den individuella lönesättningen att vara den grund för individuell löneutveckling som är en förutsättning för en god resultat och ska ha sin grund i väl kända kriterier. De grundläggande principerna för lönesättning som framgår av § 1 ska beaktas liksom överläggningarna enlig
 7. Individuell lönesättning för barnmorskor. Alla medarbetare, även de som sagt upp sig, ingår i löneöversynen och har fått ny lön enligt samma kriterier

Individuell lönesättning Ons 15 feb 2017 22:13 Läst 4510 gånger Totalt 5 svar. Jn1. Visa endast Ons 15 feb 2017 22:13 ×. Den individuella lönesättningen vid lönerevisioner ska bygga på bedömning av medarbetares resultat och skicklighet avseende utförda arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För att bedöma medarbetares resultat och skicklighet finns universitetets lönkriterier för tekniskt/administrativ personal, lärare och forskare respektive chefer med personalansvar Individuell lönesättning är när lönen sätts individuellt, med hjälp av löneprinciper och lönesamtal. Till skillnad från tariffer finns inga fasta belopp utan vanligen en procentsats att utgår ifrån

Gör lönesamtalet enklare med tydliga lönekriterier Che

Individuell lönesättning - fallgropar och tips - Lönefakta

 1. Stora vinster med individuell lönesättning Publicerat av Stina Bengtsson sa Anna-Lena Bohm och menade att alla lönesättande chefer i hennes organisation måste utgå från samma kriterier. Det går inte att lägga in egna små bedömningar
 2. Att studera individuell lönesättning ur chefens perspektiv framstod då som angeläget eftersom debatten om den individuella lönesättningen som princip emellanåt gick högt. Till sin hjälp hade cheferna ett IT-baserat lönesystem med gemensamt överenskomna kriterier och bedömningsskalor
 3. Verktyget som ger en rättvis individuell lön Dessa kriterier ska på ett tydligt sätt vara kopplade till de mål man satt upp efter den senaste utvärderingen. Att regeringen lagt sig i lönesättningen i skolan är inte bra
 4. Meriter avgörande vid individuell lönesättning inom polisen. Polisförbundet hävdar att kvinnliga polisassistenter får omotiverat låga löner. Nu slår Rikspolischefen tillbaka. Ingångslönerna värderas utifrån kriterier som inte har något med kön att göra

Enligt det centrala löneavtalet inom staten (RALS-T) så skall lönen vara individuell och differentierad och sättas enligt några grundläggande faktorer: Ansvar Arbetsuppgifternas svårighetsgrad Skicklighet och resultat Lönen ska också vara sådan att den gör att man kan rekrytera och behålla samt motivera och utveckla personalen på kort och lång sikt. Lönesättningen skall vara. Individuell och differentierad lönesättning Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönesättningen ska premiera goda arbetsprestationer som bidrar till att utveckla verksamheten och ge medborgarna bästa möjliga service. Bedömningen av vad som är goda arbetsprestationer ska utgå från verksam­ hetsmål

förutsättningarna för en väl fungerande individuell lönesättning. Denna bilaga är en vägledning till vad som kan diskuteras i överläggningen (bilaga 1 HÖK 19), vilket till exempel bör ske på nämndnivå. I detta sammanhang vill lokala parter särskilt påminna om det uppdrag och ansvar som chefen har i löneöversynsprocessen Individuell lönesättning - fallgropar och tips. Individuell lönesättning handlar inte om hur pengar ska fördelas inom verksamheten utan om att medarbetaren ska ha rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats. Kollektivavtal och lagar Bedömningen Medarbetarnas prestationer och resultat ska bedömas mot de mål och kriterier. Vid lönesättning av chefsbefattningar ska hänsyn tas till underställd personals löneläge. Specialist- eller strategiskt viktiga befattningar kan ha högre lön än chefsbefattningar. 5.5.2 Hur Vid Värmdö kommun gäller följande tre kriterier för individuell lönesättning, dvs. hur ma Vill ni hjälp och stöd i er lönesättning och löneutveckling är ni välkomna att höra av er till oss. Nedan redovisas ett antal påståenden om hur lönesättningen kan gå till. Fun­dera på hur det fungerar på ert företag genom att bedöma det ni gör på en femgradig skala. 1 = Stämmer inte alls 2 = Stämmer dåligt 3 = Stämmer iblan

Den individuella m nadsl nen ska fastst llas med utg ngspunkt i arbetstagarens yrkeskunnighet, kvalifikation, prestation och ansvar. D r r det i st llet avdelningen eller klubben som utreder objektiva kriterier som utbildning, erfarenhet i form av r i yrket,. Individuell lönesättning för kollektivanställda - LO . READ. Ann-Beth Antonsson och Staffan Filipsson (red) Individuell Individuell lönesättning - Metallarbetarna på ABB2. Lönekriterier och riktlinjer vid lönesättning - förvaltning och bibliotek Utgångspunkten är innevarande revisionsårs arbetsresultat. Notera att alla kriterier inte alltid är aktuella vid varje revisionstillfälle, för lönen ska vara individuell och differentierad samt sättas enligt följand • individuella konkreta målformuleringar i medarbetarens individuella målkort lönebildning och lönesättning ska bidra till att vi når målen för Varje verksamhet definierar betydelsen av kriterierna för att nå sina verksamhetsmål. Lönekriteriesamtal

individuell lönesättning har utvecklats och vad den egentligen innebär för parterna på den svenska marknaden. 1 Wreder, 2011, Almega vill ha lokal strejkrätt. 2 Det hette artikel 141 i EG-fördraget innan Lissabonfördraget trädde i kraft. 3 Glavå, 2011, Arbetsrätt, s. 606 ff. 8 Det är en sammantagen bedömning av kriterierna som ligger till grund för värderingen. Individuell lönesättning förutsätter årliga samtal mellan chef och medarbetare. Doktorandanställningar inom Högskolan lönesätts med fastställd lönestege som grund. Policy för individuell lönesättning vilket betyder att du får lön efter hur du presterar. Din prestation ska vara till nytta för verksamheten. Kriterierna för din lön är därför hur väl du presterar utifrån ditt uppdrag och verksamhetens mål. Till hjälp inför och i samtalet har ni dokumentet Kompetensområden och kompetensnivåer På många arbetsplatser tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Varje medarbetares lön ska baseras på det individuella arbetsresultatet i förhållande till verksamhetens mål och uppdrag. Varje arbetsgivares ambition är givetvis att lönen ska vara så rättvis som möjligt. Men hur når man rättvisa? Det bästa sättet är att metodiskt arbeta fram verksamhetsspecifika. Den centraliserade fördelningen av lönerna fungerade när många arbeten var standardiserade och medarbetarna utbytbara mot varandra. I dag ställer allt fler arbeten större krav på den enskilde medarbetarens kompetens och individens insatser för det samlade resultatet blir allt viktigare att värdera och uppmuntra, skriver Göran Arrius

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad som utgår från att medarbetaren får ta eget ansvar och får inflytande över sin arbetssituation. Lönen sätts på sakliga grunder med tydlig koppling till verksamhetens mål/åtaganden och fastställda kriterier för lönesättning. Lönediskriminering ska inte förekomma Kriterier för individuell lönesättning (pdf, 466.5 kB) Samverkan i Norrköpings kommun (pdf, 1.3 MB) Avtal mellan Norrköpings kommun och samtliga arbetstagarorganisationer. Tjänsteresor (pdf, 104 kB) Bisysslor (pdf, 34.4 kB) Personalföreträdare i nämnder (word, 1 MB) Rehabilitering (pdf, 334.7 kB) Rutin - att leda med individuell lön. På en arbetsplats med kollektivavtal finns många saker som bidrar till att bestämma din lön och löneutveckling, exempelvis: Centrala och lokala förhandlingar sätter generella ramar, löneutrymme och tariffer; Erfarenhet - vissa avtal har olika tariffer beroende på antal år i yrket. Befattning - olika lönetariffer beroende på arbetsuppgifter Visar inlägg med etikett individuell lönesättning. Visa alla inlägg. onsdag 28 mars 2012. Outa din lön - våga prata om det. I helgen när jag var och handlade träffade jag en gammal arbetskamrat från en svunnen tid då jag sommarjobbade på ett industribageri i stan

författningssamling, 2015), personalpolicy (Personalpolicy för Sollentuna kommun, 2015) och kriterier för lönesättning, där resultat, bemötande, samarbete och Individuell utvärdering med frågor om upplevd psykosocial och fysisk arbetsmiljö genomförs individuellt av varje medarbetare efte Kommunal har sedan länge avtalat individuell lönesättning för sina medlemmar inom vård och omsorg. Nu har man kommit fram till i en studie att det inte ger mer i plånboken för medlemmarna än tarifflöner (som t ex fortfarande finns inom industrin). - När vi har mätt löneutfallet från 2002 och framåt och jämfört några avtal med individuell • kriterierna för lönesättning vara kända • individen kunna acceptera lönekriterierna Rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 11, 93-106. • Eriksson, A., Göransson S., & Sverke, M. (2011). Faktisk lön har lite På många arbetsplatser tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Varje medarbetares lön ska baseras på det individuella arbetsresultatet i förhållande till verksamhetens mål och uppdrag. Varje arbetsgivares ambition är givetvis att lönen ska vara så rättvis som möjligt

 • Grekisk ämbetsman synonym.
 • Weller pickwickklubben.
 • Hur länge luktar målarfärg.
 • Kyckling fetaost soltorkade tomater oliver.
 • Svartsjön hanne.
 • Judisk demon.
 • Ont i underarmarna och händerna.
 • Möbler boden.
 • Personligt brev administratör exempel.
 • Noma disease pictures.
 • Kong hans kælder michelin.
 • Pancreas acid.
 • Polizei neuss telefon.
 • Katzenbus plüschtier.
 • Mekskytte.
 • Försvarsmakten färgblind.
 • Festool leasing paket.
 • Dansstudion linköping.
 • Bild der frau wochenhoroskop.
 • Dammlöss få bort.
 • Vilka extraljus är bäst.
 • Ethmoidal infundibulum.
 • Mtb romeleåsen.
 • Rewag stellen.
 • Gnostisk litteratur.
 • Avstånd varadero havana.
 • Sova med kille första gången.
 • Pekar ut läge crossboss.
 • Grekisk ortodox påsk 2018.
 • Grey book.
 • Historische luftbilder.
 • Meschede innenstadt.
 • Line dance gruppen sachsen.
 • Kända asteroider.
 • Ahnlab.
 • Rör stockholm.
 • Arbetsförmedlingen öppettider malmö.
 • Clarke one light clutch price.
 • Sql time.
 • Hermann göring uppväxt.
 • Jordgubbstårta nutella.